Nem fizet a vevő, szerződésszegés. Mit csináljak? Vállalkozóként hatékonyan a jogvitákban

A járvány második hullámára készülve érdemes áttekinteni, hogyan járjunk el, ha vállalkozóként olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol a másik fél nem tartja magát a szerződéses megállapodáshoz, jogi szakkifejezéssel élve szerződésszegést követ el, és jogvita alakul ki a felek között. Annak járunk utána most, hogy ilyen esetben mit csináljunk, hogyan viselkedjünk, mire figyeljünk.

A cikket vendégszerzőnk írta, Dr. Zuberecz Richárd ügyvéd.

A jogi stratégiád

A jogvitás helyzetekben a magatartásunk alakítása során az alábbi fő tényezőket kell figyelembe vennünk:

 • a jogvita időtartama;
 • a jogvita költségei (eljárási illetékek, szakértői díjak, ügyvédi díjak stb.);
 • a jogvitának a vállalkozásunk pénzügyi helyzetére, illetve likviditására gyakorolt hatása;
 • a jogvitának vállalkozásunk megítélésére/hírnevére gyakorolt hatása.

Akkor járunk el eredményesen, ha ezen tényezők közül a számunkra jelentőséggel bíró elemeket a helyes arányban vesszük figyelembe a stratégiánk kialakításánál.

Például tegyük fel, hogy egyik megrendelőnk, egy a cégünk számára jelentős összeget nem fizet meg időben és perre kényszerülünk, amelyet a másik fél rosszhiszeműen elhúz, akár több fórumon is. Ugyan követelésünk jogos, de a likviditásunk nem teszi lehetővé, hogy végigküzdjünk egy peres eljárást több fórum előtt , mert az összeg nélkül a cégünk működése ellehetetlenül. Ebben az esetben a helyes stratégia egy gyors peren kívüli megállapodás elérése lehet a másik félnek tett engedmény (a tőkeösszeg, vagy a fizetendő részletek, meghosszabbított határidők tekintetében) útján. Ebben a példában a fentiek szerint a jogvita időtartamát és a vállalkozásunk pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását kellett együttesen mérlegelni.

A másik oldalról is írtunk cikket, méghozzá arról, amikor nem tudjuk teljesíteni a szerződésben vállaltakat. Ezt itt tudod elolvasni: Segítség! Nem fogom tudni a teljesíteni a szerződésemet

A jogviták három jól elkülöníthető szakaszból állnak.

 • Az első szakasz (i) az ún. permegelőző szakasz, ahol a felek már észlelték a szerződésszegést/vitát és ismerik egymás álláspontját is, de még megpróbálják (adott esetben külsős szakemberek bevonásával) egyoldalúan vagy közösen megoldani a helyzetet a bíróság közreműködése nélkül.
 • A második rész (ii) maga a peres eljárás, amely valamelyik fél fellebbezése esetén, vagy rendkívüli jogorvoslat igénybevétele esetén több fokon (fórumon) is folyhat és költséges és időben elhúzódó lehet.
 • A harmadik része a jogvitának – és vállalkozóként számunkra ez a legfontosabb érdemi rész – a végrehajtási szakasz. Ugyanis még ha van egy jogerős ítélet is a kezünkben (jogi szakkifejezéssel ún. végrehajtható okirat), az sem garantálja azt, hogy a pervesztes fél önként teljesíti az ítéletben foglaltakat.

Végrehajtási eljárás

Amikor nem teljesít az, akit arra ítéletben köteleztek, akkor vehető igénybe az állami kényszer alkalmazásával a végrehajtási eljárás. Bár a végrehajtás az utolsó szakasz, mégis a legfontosabb, ugyanis hiába nyerünk meg egy peres eljárást (azaz jogilag hiába van igazunk), ha a másik félen nem lehet végrehajtani (mert nincs pénze, kimentette stb.), eljárásunk eredménytelen lesz. Tehát pénzkövetelés esetén fel kell mérni, hogy a partneren végre lehet-e hajtani a követelésünket egy pert követően. Ennek körüljárására már léteznek piaci alapon működő ún. partnerkontroll szolgáltatások, de a hivatalos cégadatbázisokból (Cégközlöny, IM Céginformációs Szolgálata: www.ecegjegyzek.hu) is le tudunk vonni lényegi információkat a partner fizetőképességéről (pl. más hitelező végrehajtási joga van bejegyezve a cégkivonatra; jelzálogjog van bejegyezve az üzletrészre stb.). A jogvitába akkor érdemes belevágni, ha legalább részben esély van az eredményes végrehajtásra és peres eljárás általunk előlegezett költségeinél (eljárási illeték, ügyvédi munkadíj, szakértői díjelőleg) többet végre tudunk hajtatni a pervesztes partnerünkön.

90%-ban eldönthető már az elején, hogy melyik félnek van igaza

Gyakorló ügyvédként nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy a nem jogi végzettségű vállalkozók jogérzete sokkal megengedőbb a bíróságok ítélkezési gyakorlatához képest, azaz adott jogi helyzetet könnyebben minősítenek számukra kedvezőnek, ami ahhoz vezet, hogy a valós esélyeik pontos előzetes felmérése nélkül indítanak jogi vitákat (itt megemlítendő, hogy már egy megalapozatlan felmondás is félre viheti az egész eljárást). A szakmai tapasztalatom szerint az esetek több, mint 90 %-ában már az első pillanatban a rendelkezésünkre álló iratok/ illetve a kialakult joggyakorlat alapján eldönthető, hogy egy jogvitában kinek van igaza/azaz ki áll a jogszerűség oldalán. Így a legtöbb jogvita ésszerű vállalkozói viselkedéssel (amibe adott esetben az is beletartozik, ha nincs igazunk akkor azt beismerjük, és nem duzzasztjuk a költségeinket egy perben, hanem egy ésszerű egyezségre törekszünk) eldönthető. Kivételesen szakkérdésekben, vagy bírói mérlegelést igénylő kérdésekben fordulhat elő, hogy a végső eredmény nem jósolható meg előre, és mindenképpen végig kell járni a peres utat. Időt, pénzt és nem utolsó sorban energiát spórolhatunk meg magunknak, ha ezeket az alapvetéseket szem előtt tartva járunk el.

Ellenőrizd a szerződést

Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a másik fél szerződést szegett velünk szemben, nulladik lépésben először – még külső szakember bevonása nélkül – saját magunk alaposan olvassuk el a szerződésünket, és vessük össze a kialakult helyzettel. Sok esetben nincs is írásba foglalt szerződés, hanem e-mailekből kell összerakni a szerződéses tartalmat (a külön okiratba nem foglalt szerződés is ugyanolyan jogszerű). Amennyiben az első értékelésünk után továbbra is úgy gondoljuk, hogy a másik fél szerződésszegésben van, nézzük meg, hogy a szerződésünk tartalmaz-e külön szabályokat az adott szerződésszegésre (pl. póthatáridővel teljesítésre felhívás), illetve milyen szabályokat tartalmaz a közlésre/kézbesítésre (ezek általában a szerződések végén, az ún. záró rendelkezések között találhatóak). Nem mindegy ugyanis, hogy a jogi álláspontunkat (azaz fizetési felszólításunkat, felmondásunkat, elállásunkat stb.) milyen formában és módon hozzuk a másik fél tudomására. Ha a szerződés a joghatályos közléshez ajánlott, tértivevényes levelet ír elő, egy felmondás, amit e-mailben küldtünk el, nem lesz elegendő, és egy perben adott esetben még a jogellenes felmondás miatt a másik fél káráért is felelhetünk. Ha a szerződés tartalmaz a szerződésszegésre és/vagy közlésre/kézbesítésre vonatkozóan külön szabályokat, akkor tartanunk kell azokat a sikeres igényérvényesítéshez, ha pedig nem tartalmaz ilyen szabályokat, akkor mindig automatikusan ajánlott, tértivevényes levélben forduljunk a másik félhez. Szintén ellenőrizendő az is (ez is a záró rendelkezések között található a szerződésben), hogy a szerződésünkben van-e kizárólagos bírósági illetékességi kikötés, vagy választottbírósági kikötés. Amennyiben igen, a jogvitát csak ezen fórumok előtt kezdeményezhetjük/folytathatjuk.

#tipp: Amennyiben nem jutunk a partnerünkkel egyezségre a permegelőző szakaszban és mégis peres eljárásba bonyolódunk, a perben felperesként érdemes mielőbb egyezséget elérni (az eljárás minél hamarabbi szakaszában születik ugyanis meg az egyezség, annál nagyobb része járhat vissza a lerótt illetéknek).

#tipp: Az egyezség elérését gyakran segítheti a másik fél által elkövetett egyéb jogsértésekhez kapcsolódó jogi eljárások útján történő nyomásgyakorlás (pl. fogyasztóvédelmi eljárás, versenyfelügyeleti eljárás, egyéb hatósági eljárások).

#tipp: Alperesként, ha úgy gondoljunk, hogy a másik félnek jobbak a kilátásai, az alapvető stratégia a másik fél „kifárasztása” révén elérni egy számunkra kedvező egyezséget.

#tipp: A végrehajtási eljárásban pedig nyugodtan támogathatjuk a végrehajtó munkáját (félfogadási időben jegyzőkönyvbe mondva, vagy külön beadványban), amennyiben tudomásunk van az adós végrehajtás alá vonható, a nyilvántartásokból (ingatlan-nyilvántartás, gépjármű-nyilvántartás, bankszámla, értékpapír) nem megismerhető vagyonáról.

Gondolkodj előre! A szerződés sokkal fontosabb az ilyen esetekben, mint gondolnád

Vállalkozóként akkor járunk el a lehető legnagyobb körültekintéssel, ha kiemelt szerződéseinknél, vagy azoknál a szerződéseknél, ahol nincs teljes bizalmunk a partner teljesítése iránt, már a szerződéskötés idején megtesszük azokat a lépéseket, amelyek egy későbbi jogvitában az igényérvényesítésünket megkönnyítik. Amennyiben szerződéseinket közjegyzői okiratba foglaljuk, akkor a partner nem teljesítése esetén a közvetlen végrehajthatóság miatt nem kell hosszú és költséges peres eljárást lefolytatnunk – a korábban hivatkozott három szakaszból a peres szakasz kiesik – hanem közjegyzői záradékoltatást követően közvetlenül fordulhatunk a végrehajtóhoz. Ugyan a közjegyzői okiratba foglaltatásnak jogszabályban meghatározott díjszabás szerinti költsége van, ez a költség álláspontom szerint megtérül azáltal, hogy félévekkel hamarabb juthatunk hozzá követelésünkhöz egy jogvita esetén, mintha egy többfokú eljárást kellene „végig járnunk”. Tipikus példa erre, hogy a bankok ezért foglaltatják kölcsönszerződéseiket közjegyzői okiratba.

A megelőzés jegyében szintén érdemes a szerződéskötésnél ún. választottbírósági kikötést alkalmazni, amely gyorsaságánál és szakszerűségénél fogva képes kiváltani az állami bíráskodás intézményét gazdasági/kereskedelmi természetű jogvitákban. Bátran kiköthetik a felek szerződéseikben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróságot, vagy kiköthetnek ügyvédekből álló eseti választottbíróságot, amely a Budapesti Ügyvédi Kamara által véleményezett mintaszabályzat szerint járhat el. A választottbírósági kikötéssel ugyan nem kerülhető el a peres szakasz az igényérvényesítés során, annak időtartama azonban jelentősen lerövidül. Fontos megszorítás, hogy fogyasztói szerződéseknél nem lehet választottbírósági kikötést alkalmazni.

Ezen gyakorlati tanácsok igényelnek némi körültekintést és költséget jelentenek a szerződéskötés során, azonban jogvita esetén az alkalmazásukhoz fűződő előnyök akár vállalkozásunk pénzügyi stabilitásának megőrzését/túlélését is jelenthetik. A következő írásban azt a kérdést járjuk körbe, hogyan járjunk el, ha a járvány, vagy annak hatásai miatt nem tudjuk teljesíteni a szerződéses kötelezettségeinket.

Dr. Zuberecz Richárd ügyvéd

Kapcsolódó cikk: Segítség! Nem fogom tudni a teljesíteni a szerződésemet

Ez megvan! Most szerezzünk rendes vevőket!

Ajánlom figyelmedbe a következő cikkeket:

Fotó: Envato License

Üzleti esettanulmány


Így indít be a Minner egy piactér vállalkozást. Egy ajándék, hobbi, lakberendezés termékekkel kapcsolatos termékajánló oldal indul a videósorozattal párhuzamosan (illetve podcast-ra is feltöltjük az anyagot). Ez egy több mint 8 részes sorozat lesz, és napra lebontva mutatjuk be a piacterünk indulását, kezdeti lépéseit, számait, statisztikáit. Az oldal már éles, te is követni tudod a videón kívül is majd.

Nézd meg az első videót, kukkantsd meg a piacterünket! Kattints ide!

Vendégszerző
Szakértőket hívunk, hogy még hitelesebb információkat kapj különböző területekről. Ezt a cikket egy vendégszerző írta, de természetesen átment a Minner rostán, így a leghasznosabb információkat kapod most is.

Instant posztok

MinnerInstant

Több weboldal üzemeltetőiként mi is kiemelten fontosnak tartjuk a biztonsági mentéseket, hiszen gyakran van rá példa, hogy pillanatok alatt beüt a krach, és rengeteg munkaórányi anyag válhat semmivé a másodperc törtrésze alatt. Ha nincs viszonylag friss, visszaállítható mentésed, nagy eséllyel építhetsz vissza sok mindent a nulláról, vagy egy olyan régi állapotról, ami rengeteg kapacitásodat emészti fel feleslegesen.

Az alábbi eszközöknél mindenképp szentelj nagy figyelmet a biztonsági mentésre, lehetőleg minél gyakrabban:

 • Weboldal, webshop, bővítmények, stb.
 • Szerverek, adattárolók
 • Telefon, számítógép, tablet stb.

Légy előrelátó, kíméld meg magad az elkerülhető bajlódásoktól!

MinnerInstant

Jelen küldetést különösen ajánljuk olyan vállalkozásoknak, ahol a munkatársaknak egész nap beszélniük, egyeztetniük kell egymással. A cégek belső kommunikációjukhoz leginkább telefont és email-t használnak, de gyakran előfordul a Messenger vagy Whatsapp / Viber alkalmazása is. Ezen applikációkkal csupán az a gond, hogy végeláthatatlan üzenetváltások születnek, ráadásul a csoportbeszélgetésekben sokan nem is érintettek egy-egy megbeszélnivalóban, így gyakran némítják is az értesítéseket, a nekik címzet, fontosabb üzeneteket is figyelmen kívül hagyják.

A Slack.com ezekre a problémákra kínál megoldást:

 • Míg az email-nél véget nem érő láncokon kereshetsz vissza egy-egy fontos információt, a Slack-nél minden projektedhez külön, dedikált csatornát tudsz létrehozni, így hamar megtalálod, amit keresel.
 • A Slack valahol az email és a Messenger között áll: lendületesen és gyorsan történik az üzenetváltás, de átlátható marad később is.
 • Míg az email-nél lemaradhat egy-két fontosnak vélt személy, a Slack adott csatornáiban mindenki látja az üzenetváltásokat, így későbbi konfliktusokat is el lehet vele kerülni.

De hogy kínáljunk más alternatívát is, a projektmenedzsment szoftvereken (pl. ClickUp, Trello) belül is tudsz egyeztetni, feladatokat létrehozni, ezekhez személyeket társítani, ráadásul a folyamatokat is nyomon tudod majd követni. Ha pedig nagyon ragaszkodnál a Messenger alapú üzenetváltásokhoz, a Facebook Workplace szolgáltatását érdemes lehet kipróbálnod.

MinnerInstant

Mindig csak azok a fránya kifogások… Mivel ma már sokkal tudatosabbak vagyunk – főleg az online vásárlásoknál -, sokszor „kifogásokat” keresünk, hogy lebeszéljük magunkat egy olyan termékről, amely izgatja ugyan a fantáziánkat, de nem vagyunk benne biztosak, hogy jó befektetés lesz-e, vagy megtérül-e a befektetett összeg. Biztosan te is hallottál már a saját látogatóidtól, vásárlóidtól, vagy pletykákból különböző vásárláskerülő érveket. Na de mit tudsz tenni ez ellen vállalkozóként?

Szedd össze, hogy milyen kifogásokat kereshet a te termékednél / szolgáltatásodnál egy látogató! Miután ez megvan, próbálj meg minél erősebb érveket kitalálni a kifogás ellen! Pl. egy törékeny terméknél felmerülhet az a kifogás, hogy biztosan összetöri majd a futárszolgálat, mire te érvelhetsz azzal, hogy gondosan becsomagolod minden termékedet, így emiatt nem kell aggódnia.

Ha ezzel is végeztél, építsd be ezeket a termékelírásokba, de használhatod a kommunikációdban is! Ha beválik, magasabb konverziót érhetsz el, de ha mégse lenne sikere, bizonyos tesztidőszak után egyszerűen csak eltávolítod a termékleírásból, így egyáltalán nincs veszítenivalód!

Mi is alkalmazzuk a kifogáskezelést a MinnerAkadémián, például a Személyes konzultációnál vagy a Marketing kampánykészítés minikurzus leírásában.

MinnerInstant

Április 26 óta vezették be az iOS 14.5 frissítést, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy blokkolják az ő követésüket. Az applikációk egyesével megkérdezik, hogy engedélyezi-e a felhasználó, hogy követhesse a tevékenységét az adott applikáció. Ez a Facebooknak a legnagyobb érvágás. Az alábbi képen látod, hogy mit kérdez meg a felhasználótól, mit kell kötelezően kiírnia. És ha ott rányom a felhasználó a tiltásra, ott bizony az tiltva is lesz Na, de mennyien nyomkodnak a követést mellőzésére? A Wall Street Journal riportja alapján az iPhone-osok 67%-a tiltja a követést.

Idén júniusban az iPhone-on megjelenő hirdetésekre költött összeg egyharmadával csökkent, míg Androidon az összes reklámra költött pénz tíz százalékkal nőtt. És akkor mire költik a maradék pénzt? Egyrészt egyre több cég kezdi el a TikTok reklámot (még igazi vadnyugati helyzet van ott, olcsó), másrészt szponzorált cikkeket, tartalmakat vesznek. Utóbbi információk saját gyűjtés (hova költi), körbeszondáztam több Minner vállalkozót is.

Az iOS 15 még szigorúbb dolgokat hoz, ami megnehezíti majd a követést. Például az e-mailben érkező követőkódokat is szűri.

Az Android-ra ősszel jönnek a fentiekhez hasonló blokkolások, de ott eltart jövő tavaszig, míg mindenhol lefrissül.

Fel kell kötnie a marketingeseknek a gatyát! Konverzióoptimalizálás egyre nehezebb, webáruházaknak is nehezebb lesz a marketing. Lehet ez fogja megerősíteni majd az affiliate marketinget? Most lehet majd jó alternatíva lehet. Ez a piacteremnek jó hír, amit most indítunk, tudod aminek haladását élő esettanulmányként mutatom be. Vállalkozás indítás: Piactér születik üzleti esettanulmány

Forrás: www.wsj.com, Index

MinnerInstant

Száz nap után szerdán újra felvonta a horgonyt az Ever Given konténerszállító hajó, miután a japán tulajdonosvállalat és a biztosítók megegyeztek a Szuezi-csatornát működtető hatósággal a kompenzációról. Az Ever Given márciusban hat napig vesztegelt a Szuezi-csatornában, miután megfeneklett. A több mint 200 ezer tonna kapacitású konténerszállító észak felé, a Földközi-tenger irányába indult útnak – írja az MTI.

A Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) kezdetben 916 millió dollár kompenzációt követelt a mentési műveletekért és a kieső bevételekért, amelyet később 600, végül pedig 550 millió dollárra csökkentett. 18 300 konténer van a hajón. Egyiptom a pénzügyi kártérítésen kívül egy 75 tonnás kapacitású vontatóhajót kap az Ever Given tulajdonosától.

Forrás: Index

MinnerInstant

Azt a célt tűztük ki, hogy minden egyes nap adunk egy olyan rövid üzleti tippet, melynek alkalmazásával hozzájárulhatsz céged fejlődéséhez, miközben kiadásaidat csökkentheted, a bevételeidet pedig növelheted. És hogy miért érdemes naponta 1 százalékot fejlődnöd? Sok kicsi sokra megy – tartja a mondás, de az alábbi ábra is remekül szemlélteti, mekkora különbséget jelenthet, ha minden nap csak 1 százalékkal jobban, és nem pedig gyengébben teljesítesz:

Napi 1% – Forrás: jamesclear.com

0. küldetés: Teljesíts annyi küldetést, amennyit csak tudsz!

Folyamatosan készülünk új anyagokkal, garantáltan minden munkanapra jutni fog egy challange, ami csak arra vár, hogy a saját bizniszedben élesítsd! Nem probléma, ha egy adott küldetést valamilyen oknál fogva nem tudsz teljesíteni, vagy éppen kimarad. A lényeg: találj vissza erre az oldalra, vagy görgess lejjebb, keress olyan célt, amelyet teljesíteni tudsz. Ez nem csak a vállalkozásodnak lesz jövedelmező, de téged is motiválni fog. A megvalósított ötleteket, valamint ezek eredményeit dokumentáld, és küldd el nekünk az info@minner.hu email-címre. A legjobb, legötletesebb megvalósításokról ugyanis beszámolunk majd az olvasóknak, így lehet, hogy a következő esettanulmány már a Te cégedről fog szólni!

Hol fogod megtalálni?

A küldetések a Minner Instant-ban jelennek meg, az összes feladatot a minner.hu/kuldetes oldalon éred el. Hajrá!


Megnézem a többi Instant üzleti posztot! 

Hol tart a vállalkozásod?

További friss cikkek